Wanneer je een heelkundige operatie moet ondergaan hoop je uiteraard hier gezonder uit te komen.

Helaas is dat niet altijd het geval en kan het gebeuren dat je door de operatie zelfs meer schade hebt opgelopen. Waar kan je dan terecht voor het bekomen van een schadevergoeding?

Medisch ongeval 

Bij schade ten gevolge van een gezondheidszorg kan soms vastgesteld worden dat de behandelende arts (of zorgverlener in het algemeen) een fout heeft begaan. Er zal dan gekeken worden of een zorgvuldige arts van dezelfde categorie en geplaatst in dezelfde omstandigheden dezelfde tekortkoming niet zou hebben begaan. U kan zich in dat geval eerst tegen de arts rechtstreeks richten, waarna die vervolgens zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan aanspreken. Wanneer blijkt dat er een fout werd begaan, al dan niet via een gerechtelijke procedure, zal zijn verzekeraar de door u geleden schade moeten vergoeden.
Echter is het ook mogelijk dat de arts niet verzekerd is of dat er een medisch ongeval werd veroorzaakt zonder dat iemand aansprakelijk kan gehouden worden voor de schade.

Schadevergoeding bij een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid

Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO)

Door de Wet Medische Ongevallen van 31 maart 2010 werd het ‘Fonds voor de Medische Ongevallen’ opgericht waardoor het voor de patiënt in bepaalde gevallen toch mogelijk wordt om een schadevergoeding te bekomen.

Deze procedure is gratis doch het Fonds is enkel bevoegd voor schade veroorzaakt vanaf 2 april 2010.

Toepassingsvoorwaarden om een schadevergoeding te bekomen

Om een schadevergoeding te bekomen bij het Fonds voor een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid, zijn er een aantal strikte voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Vooreerst moet het gaan om ‘abnormale schade’ door een medische behandeling, hospitalisatie of medisch onderzoek. De schade is abnormaal wanneer ze zich niet had moeten voordoen als men rekening houdt met de huidige stand van de wetenschap, de toestand van de patiënt (dus niet het therapeutisch falen of niet wanneer er een vergissing werd begaan in de diagnose zonder een fout) en de objectief voorspelbare evolutie.

Daarnaast moet de schade ‘ernstig’ zijn. Dit is het geval wanneer de patiënt minstens voor 25% blijvend invalide is, de patiënt minimum 6 maanden arbeidsongeschikt is, er een bijzonder zware storing wordt veroorzaakt van de levensomstandigheden van de patiënt (ook op economisch vlak) of wanneer de patiënt is overleden.

Ook indien je van mening bent dat er een medische fout werd begaan maar er kan geen regeling getroffen worden met de aansprakelijke zorgverlener of zijn verzekeraar om een schadevergoeding te bekomen, kan je je richten tot het Fonds. Het Fonds heeft een adviesverplichting en dient de klachten van de slachtoffers van medische ongevallen te onderzoeken. Het Fonds zal in bepaalde gevallen zelf voorzien in een medisch deskundigenonderzoek.

Wie zijn we?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

Uitzonderingen 

Schade als gevolg van medische experimenten en schade als gevolg van esthetische zorgen worden evenwel uitdrukkelijk uitgesloten. Ook schade door producten of schade die veroorzaakt werd door diensten van de verzorgingsinstelling zonder enige band met de gezondheidszorg worden komen niet in aanmerking.

Procedure voor het bekomen van een schadevergoeding

Indien je een aanvraag bij het Fonds wenst in te dienen, dient deze aanvraag volgende gegevens te bevatten:

 • De volledige identiteit van de patiënt en de aanvragers;

 • De datum en de omschrijving van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt heeft;

 • Een beschrijving van de geleden schade;

 • De identiteit en het adres van de betrokken zorgverleners;

 • De vermelding van eventuele reeds aangespannen procedures;

 • Alle elementen met betrekking tot de oorsprong en de ernst van de schade;

 • De eventuele reeds ontvangen vergoedingen van een mutualiteit of een verzekeraar;

 • De identiteit van de mutualiteit van de aanvrager en van de eventuele verzekeraars van de zorgverlener.

Uiteraard helpt Vandersanden Advocaten met het indienen van deze aanvraag.

Na het indienen hiervan, volgt een analyse door het Fonds en dient deze in principe binnen een termijn van zes maanden zijn advies te verstrekken of er al dan niet overgegaan zal worden tot vergoeding.

Indien het Fonds zou besluiten dat het geen abnormale en ernstige schade zou betreffen, kan er een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg ingesteld worden tegen het Fonds teneinde deze vergoeding alsnog te bekomen.

Over ons, onze visie Vandersanden Advocaten
Vandersanden advocaten

Besluit

Het Fonds voor Medische Ongevallen heeft als opdracht te bepalen of de schade als gevolg van gezondheidszorg die de patiënt heeft geleden al dan niet aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid van een zorgverlener, en de ernst van de schade te beoordelen.

Zij zal in de volgende gevallen instaan voor vergoeding van de patiënt:

 • In geval van een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid en er is sprake van ernstige schade;

 • Bij aansprakelijkheid van de arts of zorgverlener maar wanneer deze niet of onvoldoende verzekerd is;

 • Wanneer de aansprakelijkheid of de schade wordt betwist door de verzekeraar en er is sprake van ernstige schade;

 • Bij aansprakelijkheid van de zorgverlener maar wanneer het voorstel tot schadevergoeding van de verzekeraar kennelijk ontoereikend is

Uiteraard helpt Vandersanden Advocaten met het indienen van deze aanvraag.

Na het indienen hiervan, volgt een analyse door het Fonds en dient deze in principe binnen een termijn van zes maanden zijn advies te verstrekken of er al dan niet overgegaan zal worden tot vergoeding.

Indien het Fonds zou besluiten dat het geen abnormale en ernstige schade zou betreffen, kan er een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg ingesteld worden tegen het Fonds teneinde deze vergoeding alsnog te bekomen.

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen

Advies nodig?

Contacteer ons