Sinds 1 september 2023 is het invorderen van schulden bij consumenten niet meer zo gemakkelijk. De overheid wil consumenten beter beschermen. Voor ondernemers betekent dit dat ze heel wat meer tijd en middelen moeten steken in het afdwingen van de betaling van hun facturen.

Wat zijn die nieuwe regels voor het invorderen van facturen bij consumenten? Wat verandert er nu precies?

 • Kosteloze eerste herinnering is verplicht

In geval van wanbetaling moet je eerst een kosteloze herinnering sturen, waarbij je de consument een extra reactietijd geeft van 14 dagen.

Het is pas vanaf het ogenblik dat deze termijn van 14 dagen is verlopen dat je eventuele verwijlintresten mag aanrekenen, tenzij je een KMO bent. Voor KMO’s is in de wet voorzien dat je bij niet-betaling na een eerste herinnering, de interesten mag berekenen vanaf de kalenderdag volgend op de datum van verzending van de eerste herinnering. Lees hier in artikel 1:24 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen of jouw onderneming voldoet aan de criteria van een KMO.

Elke tweede en bijkomende herinnering mag maximaal € 7,5 kosten, bovenop de portkosten.

 • Enkele verplichte vermeldingen in de herinnering

Als je een herinnering stuurt, moet hierin minstens de volgende informatie staan:

  • De naam, het ondernemingsnummer en de contactgegevens van je onderneming;
  • Een beschrijving van het product of de dienst die de schuld heeft doen ontstaan (bv. een aankoop, lening, huur) en de datum waarop de schuld is vervallen;
  • Een detail van de openstaande schuld en het bedrag van interesten en schadevergoeding dat je zal eisen bij niet-betaling;
  • De minimale wettelijke betalingstermijn van 14 kalenderdagen na verzending van de herinnering, waarbinnen de consument de schuld moet terugbetalen alvorens je kosten, intresten of een schadevergoeding mag eisen.

Let goed op dat je modelbrieven in deze zin aangepast zijn!

 • Plafond voor contractuele intresten

Als je intresten wenst te vorderen wanneer de consument nalaat om tijdig te betalen, kan je dit enkel doen als dit contractueel is bepaald.

Ook mogen de intresten niet hoger zijn dan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

 • Maximumgrenzen voor forfaitaire schadevergoeding

Heb je een schadebeding opgenomen in je algemene voorwaarden of ben je met de consument overeengekomen dat een schadevergoeding verschuldigd is bij laattijdige betaling? Dan moet deze schadevergoeding ook in overeenstemming zijn met de nieuwe wettelijke bepalingen.

Pas je schadebeding of contractuele voorwaarden dus onmiddellijk aan en hou rekening met de volgende maximumgrenzen voor een forfaitaire schadevergoeding:

  • € 20 als de openstaande schuld lager dan of gelijk aan € 150 is;
  • € 30 vermeerderd met 10% van de openstaande schuld tussen € 150,01 en € 500;
  • € 65 vermeerderd met 5% van de openstaande schuld boven de € 500 met een maximum van € 2.000.

Als het schadebeding in jouw algemene voorwaarden correct werd opgesteld en je kan aantonen dat de consument hiervan kennis heeft genomen (bijvoorbeeld door ondertekening van de algemene voorwaarden), krijg je vanaf 1 september 2023 wel een hogere schadevergoeding dan voorheen. Tot voor kort wezen de rechtbanken forfaitaire schadevergoedingen immers meestal af.

 • En wat als je de nieuwe wet niet naleeft?

Wat zijn de gevolgen als je de nieuwe regels nog niet hebt toegepast? Heb je bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de extra reactie termijn van minimum 14 dagen of heb je niet alle gegevens op de herinnering vermeld?

Dan kunnen er burgerlijke sancties worden opgelegd.

Zijn er betalingen die je als onderneming hebt ontvangen maar waarop je volgens de nieuwe wet geen recht had? Dan zal je deze aan de consument moeten terugbetalen.

Je gaat geen aanspraak kunnen maken op méér dan het factuurbedrag omdat de consument van rechtswege vrijgesteld wordt van betaling van het schadebeding (zijnde zowel de intresten als de schadevergoeding).

Bedingen die strijdig zijn met de wet worden als nietig of niet geschreven beschouwd.

Bovenmatige schadebedingen zijn ook onrechtmatig in de zin van artikel VI.83, 24° van het Wetboek economisch recht. Ook als de bedingen niet wederkerig zijn, zijn ze nietig op grond van artikel VI.83, 17° WER.

Ten slotte zijn er ook administratieve sancties en zelfs strafsancties mogelijk.

 • Vanaf 1 september 2023 zijn de nieuwe regels van toepassing

Vanaf 1 september 2023 treedt de nieuwe wet in werking en zijn alle nieuwe contracten onderworpen aan de nieuwe regels.

Vanaf 1 december 2023 zal de nieuwe wet bovendien ook van toepassing zijn op overeenkomsten die werden afgesloten vóór 1 september 2023, op voorwaarde dat de betalingsachterstand is ontstaan na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Wil je weten of je met alles in orde bent? Wij kijken het graag even voor je na.

Wij doen een check-up!

Wie zijn we?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen

Professioneel advocatenkantoor

Zeer vlotte behandeling van het dossier, goed advies en duidelijke communicatie.

Steven uit Bilzen

Uitstekende eerste eerste ervaring met het advocantenkantoor

Mijn ervaring was zeer positief. De communicatie verliep vlot en de aanpak duidelijk. De advocaat straalt vertrouwen uit. Niet alleen de zaak zelf, maar ook de grote context werd behandeld.

Piet uit Hoeselt

Zoals het altijd zou moeten!

Zeer goede begeleiding en opvolging van het dossier!

Yvan uit Pelt

Zeer persoonlijk en duidelijke taal

Op advies kwam ik terecht bij meester Vandersanden. Aangezien ik geen ervaring heb met advocaten was dit voor mij even moeilijk. In een persoonlijk gesprek voelde ik meteen de betrokkenheid en uiteindelijk is alles verlopen zoals op voorhand besproken. Ik ben zeer tevreden en kan dit kantoor absoluut aanraden

Michael uit Maasmechelen

Advies nodig?

Contacteer ons