Wat is het verschil tussen een strafregister (beter gekend als het ‘strafblad’) en een uittreksel uit het strafregister (vroeger het bewijs van goed gedrag en zeden genoemd)? Het bewijs van goed gedrag en zeden is een officieel document met vermelding van jouw eventuele strafrechtelijke veroordelingen. Je kan dit bijvoorbeeld nodig hebben om te solliciteren voor een job, om je als zelfstandige te vestigen of voor het aanvragen van een jachtvergunning. Echter, indien je geen blanco attest hebt kan dat de zaken bemoeilijken. Je kan in bepaalde gevallen vragen om jouw attest te zuiveren. We lijsten graag voor je op aan welke voorwaarden je moet voldoen om een blanco attest van goed gedrag en zeden te bekomen.

Het uittreksel uit je strafregister kan je (op de meeste plaatsen momenteel elektronisch) aanvragen op de dienst bevolking en/of burgerzaken van de gemeente van jouw woonplaats. Wanneer je dit uittreksel aanvraagt, kan dat betrekking hebben op twee modellen:

 • Model 2 of het ‘minderjarigenmodel’ heb je nodig wanneer je een job wilt uitoefenen waarbij je in contact komt met kinderen en jongeren. Dit is het geval als je bijvoorbeeld in een school wil werken.
 • Voor al het overige heb je model 1 nodig.

Maar wat is nu juist een “strafblad”? 

Het strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. ‘Veroordeeld zijn’ wil zeggen dat een rechter een uitspraak heeft gedaan in een strafzaak. Pas als iemand voor een strafbaar feit is moeten voorkomen en door een rechter veroordeeld is, wordt er gezegd dat hij of zij “een strafblad heeft”.

Het beheer van het strafblad berust bij de burgemeester van een gemeente. Het zijn dan ook de gemeentediensten die het strafregister actueel houden. Dat is ook meteen de reden waarom een uittreksel uit jouw strafregister aangevraagd en bekomen wordt bij de gemeentediensten en niet bij de politie.

(Verkeers-)overtredingen blijven in principe gedurende drie jaar staan op het uittreksel uit jouw strafregister. Daarna worden ze automatisch uitgewist. Wanbedrijven en misdaden blijven er in principe altijd op staan.

Eerherstel 

Voor wanbedrijven en misdaden kan je in sommige gevallen een eerherstel vragen. Op die manier worden deze veroordelingen, die niet automatisch uitgewist worden, niet meer vermeld op het uittreksel uit je strafregister (oftewel het attest van goed gedrag en zeden).  Opgelet, deze blijven wel nog staan op je strafblad. Dit betekent dus dat indien je opnieuw voor de rechter zal moeten verschijnen, de rechter deze veroordelingen wél nog zal zien.

Aan het indienen van een verzoekschrift tot eerherstel zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • je mag in de 10 voorgaande jaren geen eerder verzoek tot eerherstel hebben ingediend;
 • je moet de vrijheidsstraffen hebben ondergaan (tenzij ze voorwaardelijk zijn uitgesproken of kwijtgescholden);
 • je moet de geldboete hebben betaald (tenzij ze voorwaardelijk is uitgesproken of kwijtgescholden);
 • je moet de eventuele slachtoffers hebben vergoed (tenzij je daarvan wordt vrijgesteld);
 • je moet de kosten hebben betaald (tenzij je daarvan wordt vrijgesteld);
 • je moet voldaan hebben aan een eventuele verplichting tot teruggave (tenzij je daarvan wordt vrijgesteld).
 • je dient een proeftermijn te hebben ondergaan van 3 jaar tot 10 jaar afhankelijk van de veroordeling die werd uitgesproken.

Opgelet: dit betekent dat je pas ten vroegste 3 jaar na jouw veroordeling een verzoekschrift eerherstel kan indienen!

Hoe lang duurt het om eerherstel te bekomen?

Hoewel de procedure al heel wat vlotter verloopt dan in het verleden, dien je toch op een zestal maanden tot een jaar te rekenen vooraleer je een definitief eerherstel verkrijgt.

Praktisch, hoe vraag ik eerherstel of een zuivering van mijn strafblad aan?

Dit moet je doen voor een blanco attest van goed gedrag en zeden: als je aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan je een schriftelijk verzoek tot eerherstel richten aan de procureur des Konings. Dat verzoek moet melding maken van:

 • de veroordelingen waarvoor je een eerherstel vraagt;
 • een opgave van de plaatsen waar je de laatste 10 jaar hebt gewoond.

Je kan best contact opnemen met een advocaat voor het opstellen van dergelijk verzoek tot eerherstel. Indien je het verzoek tot eerherstel immers niet correct opstelt en het wordt afgewezen, dien je twee jaar te wachten tot je opnieuw een verzoek kan indienen. Om het jou gemakkelijk te maken, hebben we echter een model verzoekschrift opgesteld dat voldoet aan alle wettelijke vereisten en met een uitgebreide handleiding.

Gebruik ons gespecialiseerd verzoekschrift om een blanco strafblad te bekomen! 

Besluit

Alle misdrijven worden vermeld op het uittreksel van je strafregister (vroeger genoemd ‘bewijs van goed gedrag of zeden’) en strafblad. Overtredingen worden drie jaar na datum van het vonnis automatisch uitgewist van je strafregister. De andere straffen blijven echter permanent op je strafblad en uittreksel van strafregister vermeld. Je hebt wel de mogelijkheid om voor die straffen eerherstel te vragen zodat deze verdwijnen van het uittreksel van strafregister. Eerherstel kan enkel worden aangevraagd indien er voldaan is aan strikte voorwaarden.

In onze shop kan je een model verzoekschrift aankopen inclusief uitgebreide handleiding, zodat je zélf zonder tijdverlies en op een correcte manier eerherstel kan bekomen!