Wat is het verschil tussen een strafblad en een uittreksel uit het strafregister? Dit laatste, vroeger het bewijs van goed gedrag en zeden genoemd, is een officieel document met vermelding van uw eventuele strafrechtelijke veroordelingen. Je kan dit bijvoorbeeld nodig hebben om te solliciteren voor een job, om je als zelfstandige te vestigen of voor het aanvragen van een jachtvergunning. Echter, indien je een strafblad hebt kan dat de zaken bemoeilijken. Je kan in bepaalde gevallen vragen om je strafblad te zuiveren. Dit moet je doen voor een blanco attest van goed gedrag en zeden.

Het uittreksel uit je strafregister kan je aanvragen op de dienst bevolking en/of burgerzaken van de gemeente van jouw woonplaats. Wanneer je dit uittreksel aanvraagt, kan dat betrekking hebben op twee modellen:

  • Model 2 of het ‘minderjarigenmodel’ heb je nodig wanneer je een job wilt uitoefenen waarbij je in contact komt met kinderen en jongeren. Dit is het geval als je bijvoorbeeld in een school wil werken.
  • Voor al het overige heb je model 1 nodig.

Maar wat is nu juist een “strafblad”? 

Het strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. ‘Veroordeeld zijn’ wil zeggen dat een rechter een uitspraak heeft gedaan in een strafzaak. Pas als iemand voor een strafbaar feit heeft moeten voorkomen en door een rechter veroordeeld is, wordt er gezegd dat hij of zij “een strafblad heeft”.

Het beheer van het strafblad berust bij de burgemeester van een gemeente. Het zijn dan ook de gemeentediensten die het strafregister actueel houden. Dat is ook meteen de reden waarom een uittreksel uit uw strafregister aangevraagd en bekomen wordt bij de gemeentediensten en niet bij de politie.

(Verkeers-)overtredingen blijven in principe gedurende drie jaar staan op het uittreksel uit uw strafregister. Daarna worden ze uitgewist. Wanbedrijven en misdaden blijven er in principe altijd op staan.

Eerherstel 

Voor wanbedrijven en misdaden kan u in sommige gevallen een eerherstel vragen. Op die manier worden deze veroordelingen, die niet automatisch uitgewist worden, niet meer vermeld op het uittreksel uit je strafregister.  Ze blijven nog wel staan op je strafblad.

Daar zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden:

  • je mag in de 10 voorgaande jaren geen eerder verzoek tot eerherstel hebben ingediend;
  • je moet de vrijheidsstraffen hebben ondergaan (tenzij ze voorwaardelijk zijn uitgesproken of kwijtgescholden);
  • je moet de geldboete hebben betaald (tenzij ze voorwaardelijk is uitgesproken of kwijtgescholden);
  • je moet de eventuele slachtoffers hebben vergoed (tenzij je daarvan wordt vrijgesteld);
  • je moet de kosten hebben betaald (tenzij je daarvan wordt vrijgesteld);
  • je moet voldaan hebben aan een eventuele verplichting tot teruggave (tenzij je daarvan wordt vrijgesteld).

Praktisch, hoe vraag ik eerherstel of een zuivering van mijn strafblad aan?

Dit moet je doen voor een blanco attest van goed gedrag en zeden: als je aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan je een schriftelijk verzoek tot eerherstel richten aan de procureur des Konings. Dat verzoek moet melding maken van:

  • de veroordelingen waarvoor je een eerherstel vraagt;
  • een opgave van de plaatsen waar je de laatste 10 jaar hebt gewoond.

Je kan best contact opnemen met een advocaat voor het opstellen van dergelijk verzoek tot eerherstel. Indien je het verzoek tot eerherstel immers niet correct opstelt en het wordt afgewezen, dien je twee jaar te wachten tot je opnieuw een verzoek kan indienen.

Besluit

Alle misdrijven worden vermeld op het uittreksel van je strafregister (vroeger genoemd ‘bewijs van goed gedrag of zeden’) en strafblad. Overtredingen worden drie jaar na datum van het vonnis automatisch uitgewist van je strafregister. De andere straffen blijven echter permanent op je strafblad en strafregister vermeld. Je hebt wel de mogelijkheid om voor die straffen eerherstel te vragen zodat deze verdwijnen van je strafregister. Eerherstel kan enkel worden aangevraagd indien er voldaan is aan strikte voorwaarden. Het is nuttig dat je je in dat kader laat bijstaan door een advocaat. Hiervoor mag je steeds vrijblijvend contact opnemen met Vandersanden Advocaten per telefoon: 089 69 79 89 of per e-mail: info@vandersandenadvocaten.be.

Bijstand nodig?

We bekijken graag samen jouw probleem.