Het is wettelijk verboden om een voertuig te besturen in staat van alcoholintoxicatie of in staat van dronkenschap. Beide begrippen zijn niet hetzelfde en kunnen verschillende gevolgen met zich meebrengen, niet alleen voor wat betreft de bestraffing maar ook voor wat betreft het verhaalsrecht van de verzekeraar opzichtens haar verzekerde. 

1 Alcoholintoxicatie – dronkenschap 

De begrippen dronkenschap en alcoholintoxicatie worden vaak naast en door elkaar gebruikt, toch is er een onderscheid tussen beide dat grotere gevolgen met zich meebrengt dan men op het eerste zicht zou denken.

In de wet wordt voorzien dat het verboden is te rijden in staat van intoxicatie, d.w.z. wanneer de ademtest heeft uitgewezen dat de alcoholconcentratie hoger is dan 0,22 milligram per liter uitgeblazen lucht of 0,5 promille.

Niet elke persoon die geïntoxiceerd is, verkeert echter automatisch in staat van dronkenschap.

Vooreerst is er een verschil wat betreft de bestraffing, waarbij de bestraffing voor dronkenschap zwaarder is dan deze voor alcoholintoxicatie.

Daar waar alcoholintoxicatie wetenschappelijk wordt gemeten met een geijkt meetinstrument en weergeeft hoeveel promille alcohol per liter bloed in een lichaam zit op het moment van de vaststelling, wordt dronkenschap in de rechtspraak omschreven als het verlies van de bestendige controle over zijn daden ingevolge alcoholinname.

Of het parket zal vervolgen voor dronkenschap en de rechtbank vervolgens al dan niet zal overgaan tot veroordeling is niet enkel afhankelijk van het promillegehalte maar wordt tevens bepaald door de vaststellingen van de verbalisanten.

Meer bepaald zal er gekeken worden naar de uiterlijke kenmerken en het gedrag van de tegengehouden persoon op het ogenblik van de controle.

Naast de zwaardere bestraffing voor rijden in staat van dronkenschap, zijn er ook consequenties met betrekking tot het eventueel instellen van een regresvordering door de verzekeraar tegen haar verzekerde.

2 Regres door de verzekeraar 

Indien de verzekerde persoon een ongeval veroorzaakt en zijn verzekeraar is overgegaan tot vergoeding van de door het slachtoffer geleden schade, kan de verzekeraar regres uitoefenen op haar verzekerde wanneer deze het ongeval in dronken toestand heeft veroorzaakt.

Dit wordt voorzien in artikel 152 Wet Verzekeringen en wordt tevens voorzien in artikelen 24 en 25 van de Modelovereenkomst.

Het verhaalsrecht heeft een facultatief karakter maar dient uitdrukkelijk in de afgesloten verzekeringsovereenkomst te zijn voorbehouden.

In artikel 25.2.b van de modelovereenkomst wordt bepaald dat de verzekeraar een recht van verhaal heeft op haar verzekerde, dader van het schadegeval, die het schadegeval heeft veroorzaakt in staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten, andere dan alcoholische dranken.

De verzekeraar heeft de bewijslast van de grove schuld en dient daarenboven het oorzakelijk verband aan te tonen tussen de grove schuld en het schadegeval.

Indien er hierover geen betwisting kan gevoerd worden, is de verzekeraar nog steeds gehouden te voldoen aan een aantal vereisten met betrekking tot de kennisgevingsplicht.

De intentie om verhaal in te stellen dient op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze gegeven te worden aan de persoon zelf tegen wie het verhaal desgevallend zal worden uitgeoefend, en dient tijdig te gebeuren. De verplichting van een tijdige kennisgeving houdt in dat zij moet gebeuren van zodra de verzekeraar op de hoogte is van de feiten.

Indien de kennisgeving te vroeg (alvorens de verzekeraar kennis kon nemen van de ongevalsomstandigheden) of te laat (verschillende maanden nadat hij er kennis van kon nemen) gebeurt, is het recht van de verzekeraar immers vervallen.

Ook de politierechter te Leuven oordeelde hierover zeer recent in een vonnis van 03.02.2015:

De verzekeraar in kwestie had op 02.05.2011 van de makelaar van haar verzekerde vernomen dat haar verzekerde een ongeval had veroorzaakt. Hierbij werd haar een attest van de Federale Politie Houthalen meegezonden met de daarop vermelde ‘code 85’.

Die code 85 luidt: ‘verkeersongevallen met gewonden samenhangend met dronkenschap of alcoholintoxicatie en/of vluchtmisdrijf. Weigeren ademtest/bloedproef en/of samenhangend met vlucht.

De verzekeraar baseerde zich op deze code in combinatie met de gegevens over de omstandigheden en de ernst van de aanrijding, om af te leiden dat er sprake was van dronkenschap, zodat ze een kennisgeving richtte aan haar verzekerde van haar voornemen om verhaal uit te oefenen.

De rechtbank oordeelde terecht dat de verzekeraar op dat ogenblik, toen zij slechts kennis had van het attest van de Federale Politie met vermelding van code 85 en de aangifte van de makelaar, geenszins kon weten dat haar verzekerde had gereden in staat van dronkenschap zodat de verzekeraar haar kennisgeving niet ‘van zodra’ maar ‘alvorens’ zij kennis had van de feitelijke omstandigheden van het ongeval.

De voorwaarden met betrekking tot de kennisgevingsplicht werden niet vervuld zodat de rechtbank heeft besloten dat de verzekeraar van haar recht van verhaal vervallen was en heeft de verhaalsvordering van de verzekeraar opzichtens haar verzekerde afgewezen als onontvankelijk.

Besluit 

Wanneer je een ongeval hebt veroorzaakt nadat je alcohol hebt gedronken is het van belang dat zo normaal mogelijk tracht over te komen bij de verbalisanten aangezien zij zullen uitmaken of je verkeert in staat van dronkenschap. Dit kan verregaande gevolgen met zich meebrengen. Niet enkel zal je zwaarder bestraft kunnen worden door de rechtbank, ook uw verzekeraar kan de schadevergoeding die zij aan tegenpartij heeft uitbetaald van u terugvorderen.

Van zodra u een dagvaarding dan wel een brief van uw verzekeraar met haar intentie voor het instellen van verhaal heeft ontvangen, neemt u alleszins best zo snel mogelijk contact met ons op. Onze kosten zullen normaal gezien gedekt worden door uw rechtsbijstandsverzekeraar.