De verjaring van een schuldvordering kan worden gestuit door de verjaringsstuitende buitengerechtelijke ingebrekestelling, en dit dankzij de wet van 23 mei 2013. 

Een bekend fenomeen: een schuldenaar gaat niet vrijwillig over tot betaling en hij moet in gebreke gesteld worden om er voor te zorgen dat hij zijn verplichtingen nakomt. Een schuldeiser kan echter niet eeuwig aanspraak maken op een schuldvordering. Die schuldvordering is immers onderhavig aan verjaring dat een middel is om, door verloop van tijd en onder wettelijk bepaalde voorwaarden, iets te verkrijgen of van een verbintenis bevrijd te worden.

Die verjaring kan echter wel gestuit worden. Dat betekent dat, door het ondernemen van een bepaalde actie door de schuldeiser of de schuldenaar, de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen vanaf het ogenblik van die actie.

Vraag nu jouw blanco strafblad aan!

1 Principe: stuiting van de verjaring door een ingebrekestelling

Vroeger kon de verjaring van een schuldvordering, die niet vastlag in een uitvoerbare titel, enkel gestuit worden door een dagvaarding – en kon die aldus de verjaringstermijn onderbreken. Sinds de Wet van 23 mei 2013 is het mogelijk om de verjaringstermijn opnieuw te doen lopen door middel van het versturen van een buitengerechtelijke ingebrekestelling aan de schuldenaar.

2 Voorwaarden

Artikel 2244 § 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt een hele reeks voorwaarden waaraan moet worden voldaan teneinde het evenwicht tussen de belangen van partijen te bewerkstelligen en de rechtszekerheid te waarborgen.

Zo moet de ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verstuurd en dient dit te gebeuren door een professionele verzender, meer bepaald een advocaat, een gerechtsdeurwaarder of de afgevaardigde van een representatieve organisatie van arbeiders of bedienden.

De ingebrekestelling dient te worden verstuurd naar de schuldenaar met woonplaats, verblijfplaats of maatschappelijke zetel in België. De verificatie van de gegevens dient bovendien te gebeuren aan de hand van een administratief document van minder dan een maand oud.

Verder dient een kopie van de ingebrekestelling te worden verstuurd aan de bekende verblijfplaats wanneer deze niet dezelfde is als de woonplaats.

Wie zijn we?

+0
jaar ervaring
+0
Dossiers in behandeling
0%
Cliënteel raadt ons aan
Lees hier meer over ons

Ten slotte dienen de volgende verplichte vermeldingen voor te komen in de ingebrekestelling:

  • De gegevens van zowel de schuldeiser als van de schuldenaar;

  • Een omschrijving van de verbintenis die de schuldvordering heeft doen ontstaan en een verantwoording van de bedragen;

  • De termijn waarbinnen de schuldenaar zijn verbintenissen moet nakomen alvorens er bijkomende invorderingsmaatregelen zullen worden genomen;

  • De mogelijkheid dat er in rechte zal worden opgetreden in geval van een niet-tijdige reactie van de schuldenaar;

  • De vermelding van de verjaringsstuitende werking van de ingebrekestelling;

  • De handtekening van de professionele verzender.

3 Opzet en gevolgen

Een ingebrekestelling die aan alle voorwaarden voldoet, doet een nieuwe verjaringstermijn van één jaar lopen of een termijn gelijk aan de oorspronkelijke termijn indien die minder dan één jaar bedroeg. De vordering kan evenwel niet verjaren voor de vervaldag van de initiële verjaringstermijn.

De stuitende werking gaat in vanaf de verzending van de aangetekende brief tegen ontvangstbewijs en is slechts eenmalig teneinde eventuele vertragingsmanoeuvres tegen te gaan. Ze geldt bovendien onverminderd andere stuitingsgronden.

Door de stuiting van de verjaringstermijn wordt aan partijen de kans gegeven om te onderhandelen, zonder dat de verjaringstermijn op onevenredige wijze wordt verlengd. Dit is vooral nuttig voor een rechtsvordering met een korte initiële verjaringstermijn.

Besluit 

De verjaringsstuitende buitengerechtelijke ingebrekestelling kan de verjaring voor maximaal één jaar stuiten voor zover zij werd opgesteld conform bepaalde vormelijke en inhoudelijke voorwaarden.

Door de inwerkingtreding van de wet van 23 mei 2013 ter invoering van de buitengerechtelijke ingebrekestelling, wordt het voeren van minnelijke gesprekken gestimuleerd en wordt er getracht nutteloze gerechtelijke procedures (en dus ook nutteloze kosten) te vermijden. De stuiting van de verjaring verschaft de schuldeiser en schuldenaar immers bijkomende onderhandelingstijd, zonder dat er tot een dagvaarding moet worden overgegaan.

Contact pagina Vandersanden Advocaten

Onze cliënten vertellen…

Zeer tevreden!

Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal.

Suzanne uit Bilzen

Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Solange uit Oudsbergen

Professioneel advocatenkantoor

Zeer vlotte behandeling van het dossier, goed advies en duidelijke communicatie.

Steven uit Bilzen

Uitstekende eerste eerste ervaring met het advocantenkantoor

Mijn ervaring was zeer positief. De communicatie verliep vlot en de aanpak duidelijk. De advocaat straalt vertrouwen uit. Niet alleen de zaak zelf, maar ook de grote context werd behandeld.

Piet uit Hoeselt

Zoals het altijd zou moeten!

Zeer goede begeleiding en opvolging van het dossier!

Yvan uit Pelt

Zeer persoonlijk en duidelijke taal

Op advies kwam ik terecht bij meester Vandersanden. Aangezien ik geen ervaring heb met advocaten was dit voor mij even moeilijk. In een persoonlijk gesprek voelde ik meteen de betrokkenheid en uiteindelijk is alles verlopen zoals op voorhand besproken. Ik ben zeer tevreden en kan dit kantoor absoluut aanraden

Michael uit Maasmechelen

Advies nodig?

Contacteer ons