Opnieuw een blanco attest van goed gedrag en zeden: wat moet u doen?

Wat is het verschil tussen een strafblad en een uittreksel uit het strafregister? Dit laatste, vroeger het bewijs van goed gedrag en zeden genoemd, is een officieel document met vermelding van uw eventuele strafrechtelijke veroordelingen. U kan dit bijvoorbeeld nodig hebben om te solliciteren voor een job, om u als zelfstandige te vestigen of voor het aanvragen van een jachtvergunning. Echter, indien u een strafblad heeft kan dat de zaken vermoeilijken. U kan in bepaalde gevallen vragen om uw strafblad te zuiveren.

Het uittreksel uit uw strafregister kan u aanvragen op de dienst bevolking en/of burgerzaken van de gemeente van uw woonplaats. Wanneer u dit uittreksel aanvraagt, kan dat betrekking hebben op twee modellen: 

- Model 2 of het 'minderjarigenmodel' heeft u nodig wanneer u een job wilt uitoefenen waarbij u in contact komt met kinderen en jongeren. Dit is het geval als u bijvoorbeeld in een school wil werken.

- Voor al het overige heeft u model 1 nodig.

Maar wat is nu juist een “strafblad”? 

Het strafblad is een registratie van de wetsovertredingen waar iemand voor veroordeeld is. 'Veroordeeld zijn' wil zeggen dat een rechter een uitspraak heeft gedaan in een strafzaak. Pas als iemand voor een strafbaar feit heeft moeten voorkomen en door een rechter veroordeeld is, wordt er gezegd dat hij of zij "een strafblad heeft". 

Het beheer van het strafblad berust bij de burgemeester van een gemeente. Het zijn dan ook de gemeentediensten die het strafregister actueel houden. Dat is ook meteen de reden waarom een uittreksel uit uw strafregister aangevraagd en bekomen wordt bij de gemeentediensten en niet bij de politie. 

(Verkeers-)overtredingen blijven in principe gedurende drie jaar staan op het uittreksel uit uw strafregister. Daarna worden ze uitgewist. Wanbedrijven en misdaden blijven er in principe altijd op staan.

Eerherstel 

Voor wanbedrijven en misdaden kan u in sommige gevallen een eerherstel vragen. Op die manier worden deze veroordelingen, die niet automatisch uitgewist worden, niet meer vermeld op het uittreksel uit uw strafregister.  Ze blijven nog wel staan op uw strafblad.

Daar zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden: 

- u mag in de 10 voorgaande jaren geen eerder verzoek tot eerherstel hebben ingediend; 

- u moet de vrijheidsstraffen hebben ondergaan (tenzij ze voorwaardelijk zijn uitgesproken of kwijtgescholden); 

- u moet de geldboete hebben betaald (tenzij ze voorwaardelijk zijn uitgesproken of kwijtgescholden); 

- u moet de eventuele slachtoffers hebben vergoed (tenzij u daarvan wordt vrijgesteld); 

- u moet de kosten hebben betaald (tenzij u daarvan wordt vrijgesteld); 

- u moet voldaan hebben aan een eventuele verplichting tot teruggave (tenzij u daarvan wordt vrijgesteld). 

Praktisch, hoe vraag ik eerherstel of een zuivering van mijn strafblad aan?

Als u aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan u een schriftelijk verzoek tot eerherstel richten aan de procureur des Konings. Dat verzoek moet melding maken van: 

- de veroordelingen waarvoor u een eerherstel vraagt; 

- een opgave van de plaatsen waar u de laatste 10 jaar heeft gewoond. 

U kan best contact opnemen met een advocaat voor het opstellen van dergelijk verzoek tot eerherstel. Indien u het verzoek tot eerherstel immers niet correct opstelt en het wordt afgewezen, dient u twee jaar te wachten tot u opnieuw een verzoek kan indienen. 

Besluit

Alle misdrijven worden vermeld op het uittreksel van uw strafregister (vroeger genoemd 'bewijs van goed gedrag of zeden') en strafblad. Overtredingen worden drie jaar na datum van het vonnis automatisch uitgewist van uw strafregister. De andere straffen blijven echter permanent op uw strafblad en strafregister vermeld. U heeft wel de mogelijkheid om voor die straffen eerherstel te vragen zodat deze verdwijnen van uw strafregister. Eerherstel kan enkel worden aangevraagd indien er voldaan is aan strikte voorwaarden. Het is nuttig dat u zich in dat kader laat bijstaan door een advocaat. Hiervoor mag u steeds vrijblijvend contact opnemen met Vandersanden Advocaten per telefoon: 089 69 79 89 of per e-mail: info@vandersandenadvocaten.be.

SCHADECLAIMS

‍Ontvang meteen ons gratis deskundig advies!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.