Op kot: 3 vaakgestelde vragen over uw studentenhuurovereenkomst

Voor de huur van studentenkamers voorziet Vlaanderen sinds kort in een afzonderlijke regeling. Met de start van 2019 is namelijk het gloednieuw Vlaams Woonhuurdecreet in werking getreden. Het is van toepassing op iedere huurovereenkomst die werd gesloten na 01.01.2019. Er gelden specifieke regels wanneer de huurder een student is die het gehuurde goed niet als hoofdverblijfplaats bestemt. U bent student wanneer u ingeschreven bent bij een onderwijsinstelling die voltijds onderwijs aanbiedt.
Net zoals bij het afsluiten van een huurovereenkomst zijn er ook gedurende de looptijd van de overeenkomst zelf enkele dingen die zowel huurder als verhuurder best in de gaten houden. Wie moet een gesprongen lamp vervangen? De verhuurder wilt indexeren, maar is dat wel toegestaan? Een student gaat op Erasmus, mag hij zijn kot in de tussentijd aan een vriend verhuren? In dit artikel vindt u een antwoord op drie vaak gestelde vragen.

Wie moet het kot onderhouden en herstellen?

Het is aan de verhuurder om het kot zodanig te onderhouden dat het op een normale manier gebruikt kan worden. Wat betreft herstellingen wordt de verantwoordelijkheid echter verdeeld. De huurder dient zelf in te staan voor enerzijds kleine herstellingen (zoals het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening of een kapotte lamp) en anderzijds voor het herstel van de schade waar hij zelf schuld in treft (door bijvoorbeeld verkeerd gebruik of het niet tijdig melden aan de verhuurder van schade die zich heeft voorgedaan). De verhuurder is op zijn beurt gehouden tot de herstellingen die veroorzaakt zijn door ouderdom of overmacht. Indien er tijdens de huurtijd dringende herstellingen noodzakelijk blijken, die zeker niet tot na het einde van de huurovereenkomst kunnen worden uitgesteld, moet de huurder deze herstellingen gedogen, ook al is dit misschien wat ongemakkelijk. Indien die dringende herstellingen echter langer dan 30 dagen zou duren, kan hij wel een huurprijsvermindering vragen.

Mag de huurprijs geïndexeerd worden?

Dit is afhankelijk van de duur van de huurovereenkomst. Voor huurovereenkomsten die minder dan een jaar duren, mag er niet worden geïndexeerd. Indien de duur van de overeenkomst langer dan een jaar bedraagt, wordt de huurprijs één keer per jaar geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst. De verhuurder moet de huurder hier dan wel over inlichten. Het is ook toegestaan om de mogelijkheid van indexatie uitdrukkelijk uit te sluiten indien u langer dan 1 jaar huurt.

Mag de huurder zijn kot onderverhuren?

In principe is dit niet toegestaan, tenzij de verhuurder hier schriftelijk en voorafgaandelijk mee instemt. Indien de huurder echter deelneemt aan een studie-uitwisselingsprogramma of stage loopt, kan de verhuurder zich enkel verzetten tegen onderverhuring indien hij hier gegronde redenen voor heeft. De verhuurder kan het dus niet zomaar weigeren indien u op uitwisseling vertrekt (bijvoorbeeld Erasmus) en uw kot in de tussentijd wenst te verhuren. Let wel: bij onderverhuring is het de hoofdhuurder (de student die op uitwisseling vertrekt) die ten aanzien van de verhuurder aansprakelijk blijft voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst, en niet de persoon die onderhuurt!

VASTGOED

‍Ontvang meteen ons gratis deskundig advies!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.